Mở ngành

1. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

https://drive.google.com/open?id=1woqCE81sNh2IfTPmUiqlv--6I0sCgaDP

2. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Ngôn ngữ Nhật

https://drive.google.com/open?id=1NRF1IuoHEwKCSlOmbKq1O-SeLZQv-Ekj