Mở ngành

1.Tên chương trình: CỬ NHÂN CNKT ĐIỆN TỬ Y SINH

Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Mã ngành: 7510302

Xem chi tiết tại đây

2.Tên chương trình: CỬ NHÂN KỸ THUẬT SẢN XUẤT THÔNG MINH
Ngành đào tạo : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Mã ngành : 7510303

Xem chi tiết tại đây

3. Tên chương trình : CỬ NHÂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Ngành đào tạo :
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
Mã ngành :
7510301

Xem chi tiết tại đây

4.Tên chương trình: CỬ NHÂN KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Mã ngành: 7520116

Xem chi tiết tại đây