Đề án mở ngành trình độ Đại học: Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp

https://drive.google.com/open?id=1iza3t1WRQDv0TPZAr3Fs1Mv874-sZP-M

Đề án mở ngành trình độ Đại học: Ngành công nghệ vật liệu Dệt may

https://drive.google.com/file/d/1fF3VQYrMxkER8eoGPq_MKvaRYQJa77ec/view