Mở ngành

1. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

https://drive.google.com/file/d/1IhKzz9pNWi-G-f4kU1vN1YMyZsse6ZNF/view


2. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

https://drive.google.com/file/d/1Zo3ctD6BNLJdJdvUGldxlfLI7KeAW0FC/view