Mở ngành

1. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

https://drive.google.com/file/d/1IhKzz9pNWi-G-f4kU1vN1YMyZsse6ZNF/view

2. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

https://drive.google.com/file/d/1fCdJnWbdEssARjDS5eqG924QOBKVnYMC/view

3. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Ngôn ngữ Nhật

https://drive.google.com/file/d/1NRF1IuoHEwKCSlOmbKq1O-SeLZQv-Ekj/view

4. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Công nghệ kỹ thuật Khuôn mẫu

https://drive.google.com/file/d/10caiiLdOdkOFpdjaajwIt-Q9EE79zgly/view

5. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Phân tích dữ liệu kinh doanh

https://drive.google.com/file/d/12CfTkAov8uL61Y262Mr-HxfcUy2Mn9G0/view