Mở ngành

1. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

https://drive.google.com/file/d/1fCdJnWbdEssARjDS5eqG924QOBKVnYMC/view

2. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Ngôn ngữ Nhật

https://drive.google.com/file/d/1NRF1IuoHEwKCSlOmbKq1O-SeLZQv-Ekj/view

3. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Công nghệ kỹ thuật Khuôn mẫu

https://drive.google.com/file/d/10caiiLdOdkOFpdjaajwIt-Q9EE79zgly/view