Mở ngành

1. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Công nghệ đa phương tiện.

https://drive.google.com/file/d/1OqBrhKkUKGQPe2MUlJK0FxPs5z1G8PJL/view


2. Mở ngành trình độ Đại học, ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

https://drive.google.com/file/d/1Zo3ctD6BNLJdJdvUGldxlfLI7KeAW0FC/view