Thứ Hai, 08:17 02/02/2015

TB điều chỉnh lịch đăng ký KLHT của ĐH k6

Về việc điều chỉnh lịch đăng ký học các học phần thay thế Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Đại học khóa 6

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2014 - 2015 và kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học khóa 6;

Căn cứ tình hình nhập điểm và xét điều kiện làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 6;

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch đăng ký học các học phần thay thế Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Đại học khóa 6, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký chính thức bắt đầu từ từ ngày 09/2/2015 đến ngày 14/02/2015.

- Thời gian đăng ký lại, đăng ký bổ sung từ ngày 15/02/2015 đến ngày 12/03/2015.

Đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thông báo các nội dung này đến Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên Đại học khóa 6 được biết để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Tải về tại đây


Các tin đã đưa: