Thông báo
Danh sách sinh viên Đại học khóa 6 được làm ĐA/KLTN

09/02/2015 11:44:00

TB điều chỉnh lịch đăng ký KLHT của ĐH k6

02/02/2015 10:22:00

Về việc điều chỉnh lịch đăng ký học các học phần thay thế Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Đại học khóa 6

Thông báo về việc mở lớp HK 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên Đại học chính quy khóa 7,8,9

26/01/2015 14:33:00

Thông báo về việc mở lớp HK 2 năm học 2014-2015 cho sinh viên Đại học chính quy khóa 7,8,9

Thông báo về việc điều chỉnh một số mã học phần của Đại học, Cao đẳng theo học chế tín chỉ

15/01/2015 15:32:00

Thông báo về việc đính chính một số thông tin trên Sổ tay sinh viên Đại học Khóa 6,7,8 và Cao đẳng khóa 16

12/01/2015 16:40:00

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ phụ 1 cho sinh viên Cao đẳng chính quy (05/01/2015 14:16:00)
Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ phụ 1 cho sinh viên Đại học và học thay thế ĐA/KLTN cho sinh viên Liên thông CĐ-ĐH khóa 8 (23/12/2014 10:10:00)
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2014-2015 cho Sinh viên Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ (16/12/2014 13:44:00)
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2014-2015 cho Sinh viên Đại học chính quy theo học chế tín chỉ (28/11/2014 16:55:00)
Lịch cấp bù tiền miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 (19/11/2014 08:50:00)
Công văn - Quyết định
STTTên tài liệuKích thước(KB)Tải về
1Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học 49 Download
2Quyết định mở lớp cho các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 cho SV CĐ K13,K1439 Download
3Quyết định mở lớp cho Đại học K3, K4 trong học kỳ phụ song song học kỳ chính thứ 2 năm học 2012-201324 Download
4Quyết định mở lớp ĐH-K7 trong học kỳ 2 năm học 2012-201352 Download
Quy chế đào tạo và các văn bản phục vụ đào tạo tín chỉ
Các mẫu đơn trong đào tạo tín chỉ 2013

13/11/2013 16:19:00

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ

Các mẫu đơn sử dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn để thực hiện: Xin hủy học phần, xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập,..