Thứ Hai, 14:54 19/12/2016

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ phụ thứ nhất năm học 2016 - 2017 cho sinh viên Đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

tải về tại đây